Uittreksel Algemene Voorwaarden

van: RT-Media, gevestigd te Dokkum, zijn op iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen RT-Media en een opdrachtgever van toepassing, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Aan dit uittreksel kunnen geen rechten worden ontleend. Op verzoek van de opdrachtgever wordt kosteloos een exemplaar toegezonden.

  • De door RT-Media gemaakte offertes zijn vrijblijvend; ze zijn gedurende 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
  • RT-Media zal de overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eis van goed vakmanschap uitvoeren. Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft RT-Media het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
  • De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
  • Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Een vast honorarium is exclusief BTW en kantoorkosten. Indien geen vast honorarium wordt overeenkomen, zal het honorarium worden vastgesteld op werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens het door RT-Media gehanteerde uurtarief, tenzij in de overeenkomst anders overeengekomen.
  • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na faktuurdatum of door middel van een wettig betaalmiddel ten kantore van RT-Media, of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een door RT-Media op te geven bank- of postrekening t.n.v. RT-Media. Na het verstrijken van 14 dagen na faktuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; vanaf dat moment is de opdrachtgever over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van de 1,5 % per maand.
  • Indien de opdrachtgever in gebreke mocht blijven met betalen van één of meerdere opeisbare fakturen van RT-Media, is laatstgenoemde gerechtigd haar werkzaamheden voor de opdrachtgever op te schorten, totdat de opdrachtgever al hetgeen hij/zij aan RT-Media opeisbaar verschuldigd is, heeft voldaan.
  • De aansprakelijkheid van RT-Media uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is ten alle tijde beperkt tot het bedrag van de opdracht. RT-Media is niet aansprakelijk voor schade, waaronder gevolgschade, van welke aard dan ook, die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft doen leveren. RT-Media is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of vermindering goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever. Indien RT-Media terzake van enig schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever haar terzake volledig vrijwaren en RT-Media alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.
  • Op elke overeenkomst tussen RT-Media en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Elk geschil tussen de opdrachtgever en RT-Media, in geval de rechtbank bevoegd is, zal worden beslecht door de arrondissementsrechtbank te Groningen.